Beschreibung:

Verlags-Anstalt Alexander Koch, Darmstadt, 1917/18. Je Heft ca. 99 S. mit zahlr. Abb., kartoniert (Heft 1 mit Eckausriss am vorderen Einbanddeckel)

Bemerkung:

- Enthalten: Heft 1-Oktober 1917/Heft 2-November 1917/Heft 3-Dezember 1917/Heft 6-März 1918 -